Kristen enhet

Herren sade: Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss.
Då skall världen tro på att du har sänt mig.   Joh 17:21


Bön för kristen enhet i Mariavalls klosterkyrka

Andra tisdagen i månadenUnder den ekumeniska gudstjänsten i Lunds domkyrka 31 oktober, då 500-årsminnet av reformationen uppmärksammades, skrev Lutherska Världsförbundets ordförande biskop Munib Younan och påven Franciskus och under ett dokument innehållande fem imperativ som nu gäller för oss katoliker och lutheraner:

  • Katoliker och lutheraner bör alltid börja i enhetens perspektiv och inte i splittringens, för att stärka det gemensamma även om det är lättare att se och erfara skillnaderna. Lutheraner och katoliker ska vara öppna för att förändras i mötet med den andre.
  • Lutheraner och katoliker bör ständigt låta sig själva förändras genom mötet med den andre och genom det ömsesidiga trosvittnesbördet.
  • Katoliker och lutheraner bör på nytt förpliktiga sig till att söka synlig enhet, till att tillsammans utveckla närmare vad detta betyder i form av konkreta steg, och till att oupphörligt sträva mot detta mål.
  • Lutheraner och katoliker bör gemensamt återupptäcka kraften i evangeliet om Jesus Kristus för vår tid.
  • Katoliker och lutheraner bör vittna tillsammans om Guds barmhärtighet genom att förkunna och att tjäna världen.


Vi ser dessa imperativ som en uppmuntran och väg till enhet.
Vår längtan mynnar ut i en gemensam gudstjänst den andra tisdagen i varje månad, där vi samlas för lovsång och tyst tillbedjan inför vår Herre Jesus Kristus. Som tecken på hans närvaro ställer vi fram det helgade brödet i en monstrans på altaret, och vi deltar i hans bön för enhet oss emellan.

Inför det gemensamma högtidlighållandet av av reformationsminnet 2017 har också en rapport från Evangelisk-lutherska/Romersk-katolska enhetskommissionen tagits fram, "Från konflikt till gemenskap".

Lunds domkyrkoförsamling har, under rubriken Ekumenisk dialog, samlat en del länkar som knyter an till ekumeniskt arbete.Bilderna på denna sida är tagna av Mikael Ringlander/Ikon

 


Hem
Jesu Moder Marias Kloster, Mariavall